Regulamin konkursu dla uczniów z Wielkopolski

na komiks o tematyce mitologicznej lub biblijnej.

 

 1. Przedmiotem konkursu jest komiks w formie wymaganej dla tego typu prac.
 2. Komiks musi przedstawiać wybrany mit grecki lub wybraną opowieść biblijną.
  Treść komiksu może odtwarzać losy bohaterów lub/i być interpretacją wybranych  dzieł (lub ich fragmentów).
 3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego.
 4. Praca może być wykonana dowolnym sposobem plastycznym lub graficznym.
 5. Pracę może wykonać jeden uczeń lub grupa (do trzech osób).
 6. Objętość pracy nie może przekraczać 20 stron formatu A4.
 1. Prace należy nadsyłać lub dostarczać na adres: Gimnazjum im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego ul. Głogowska 147,

60-206 Poznań.

 1. Do pracy należy dołączyć dane osobowe autorów, nazwę i adres szkoły, pieczęć podłużną szkoły oraz telefon kontaktowy. Na kopercie powinien znajdować się dopisek: KOMIKS.
 2. Prace należy nadsyłać do 15 listopada 2014 r. Liczy się data stempla pocztowego
  lub przyjęcia pracy w szkole.
 3. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom nadesłanych prac.
 4. Nadesłane komiksy oceni Jury złożone z trzech nauczycieli Gimnazjum im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego.
 5. Rozstrzygnięcie  konkursu odbędzie się 6 grudnia 2014 r. O szczegółach szkoły zostaną poinformowane e-mailowo lub telefonicznie.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.
 8.  Autor zwycięskiej pracy wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie pracy przez Gimnazjum i Liceum im. Matki Jadwigi Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego.
 9.  Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (o ochronie danych osobowych - Dz.U. nr 133 poz. 883).
 10. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Zespół nauczycieli dokona oceny prac konkursowych zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. Zgodność tematu pracy z tematyką konkursową (zob. pkt 2 Regulaminu).
 2. Połączenie obrazu i pisma w jedną spójną całość.
 3. Jasność przekazu graficznego i słownego.
 4. Oryginalność ujęcia tematu - umiejętność ciekawego opowiedzenia
  w formie komiksu mitu lub historii biblijnej lub/i ciekawa ich interpretacja.
 5. Pomysłowe i celowe wykorzystanie techniki plastycznej i graficznej.
 6. Oryginalność kompozycji (układ poszczególnych plansz składających
  się na komiks, związki między planszami).
 7. Poprawność językowa, ortograficzna  i interpunkcyjna.

 

Skala punktacji 0 – 5. Maksymalna liczba punktów - 35.

 

mgr Agnieszka Kuźma

mgr Joanna Pawłowska

Projekt jest współfinansowany przez