Uczniowie szkoły są objęci ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz od 1.09.2021 r. do 31.08.2022 r.  Polisa zawiera świadczenie rozszerzone z tyt. zwrotu kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  do wysokości 2400,00 zł.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków
dla placówek oświatowych UBEZPIECZENIE Z KLASĄ ALLIANZ

Aneks nr 2
do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą

Informacja o ubezpieczneniu NNW z Klasą Allianz