Szanowni Rodzice!
Spotkania z wychowawcami odbędą się w formie zdalnej – według następującego harmonogramu:

Klasa V – VI  - 14.09 (poniedziałek) godz. 17.00

Klasa VII – VIII  - 11.09 (piątek) godz. 17.00

Klasa I LO  - 14.09 (poniedziałek) godz. 19.00

Klasa IIa LO  - 10.09 (czwartek) godz. 17.30

Klasa IIb LO  - 14.09 (poniedziałek) godz. 17.00

Klasa IIc LO  - 11.09 (piątek) godz. 18.00

Klasa IId LO  - 14.09 (poniedziałek) godz. 17.00

Klasa IIe LO  - 10.09 (czwartek) godz. 18.00

Klasa III LO  - 10.09 (czwartek) godz. 18.00

Przed spotkaniem wychowawcy prześlą link do spotkania w komunikatorze Librus.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

DODATKOWE PROCEDURY PROFILAKTYCZNE OBOWIĄZUJĄCE
OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

Oprócz ogólnie obowiązujących  przepisów  zawartych w Wytycznych MEN, MZ i GIS

od 1 września 2020 r. w szkole obowiązywać będą dodatkowe procedury profilaktyczne:

 1. Do godz. 7.30 oraz po godz. 7.50 uczniowie wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym. Od godz. 7.30 do 7.50 uczniowie wchodzą do budynku szkoły dwoma wejściami: dziewczęta – wejściem głównym, chłopcy - wejściem bocznym. W podobny sposób uczniowie opuszczają szkołę po lekcjach. W czasie pobytu w szkole dziewczęta przemieszczają się klatką główną, chłopcy klatką boczną.
 2. Przy wejściach do budynku szkoły znajdują się środki dezynfekujące. Bezpośrednio po wejściu wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz posiadanie założonej maseczki lub przyłbicy osłaniających usta i nos.
 3. Uczniowie nie gromadzą się w szatni podczas korzystania z niej.
 4. Uczniowie nie pobierają kluczy w portierni, sale lekcyjne będą otwarte.
 5. Wewnątrz budynku szkoły (korytarze, łazienki, szatnie, biblioteka) wszystkich obowiązuje noszenie ochronnych maseczek lub przyłbic osłaniających usta i nos. Wskazane powyżej środki ochronne uczniowie (oraz nauczyciele) będą mogli zdjąć w salach lekcyjnych.
 6. Przerwy uczniowie spędzają w swoich salach lekcyjnych. Zaleca się spędzanie dużych przerw na boisku szkolnym. Jeśli będzie taka możliwość – lekcje prowadzone będą na świeżym powietrzu.
 7. W każdej sali zostaną umieszczone pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk. Uczniowie dezynfekują ręce przed korzystaniem ze wspólnych pomocy dydaktycznych i przed podejściem do tablicy.
 8. Jeżeli nauczyciel chce się zbliżyć do ucznia na odległość mniejszą niż 1,5 m może to zrobić po wcześniejszym założeniu maseczki lub przyłbicy. Zasada ta dotyczy również kontaktów pomiędzy uczniami a nauczycielami.
 9. Lekcje w poszczególnych klasach w określonym dniu odbywają się zasadniczo w jednej sali lekcyjnej. Uczniowie zmieniają salę lekcyjną tylko pod opieką nauczyciela.
 10. Nie będą dostępne dystrybutory wody pitnej.
 11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję, uczeń ten zostanie odizolowany w gabinecie pielęgniarki, a jego rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

       POD3         POD4

Szanowni Państwo,

Płatności na rzecz szkoły należy przekazywać na
rachunek bankowy placówki: 21 1020 4027 0000 1902 1496 6420;
nazwa placówki: ZESPÓŁ SZKÓŁ SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK w POZNANIU;
bank: PKO PB ODDZIAŁ 5 W POZNANIU.

 

Uczniowie szkoły są objęci ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r.  Polisa zawiera świadczenie rozszerzone z tyt. zwrotu kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  do wysokości 2800,00 zł.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków
dla placówek oświatowych UBEZPIECZENIE Z KLASĄ ALLIANZ

Aneks nr 2
do Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą

Informacja o ubezpieczneniu NNW z Klasą Allianz

2019 brazowe liceum perspektywy


 


 

Wyniki egzaminów

Newsletter - Zapisz się!
SZKOLNY QUIZ

Copyright © Filip Niedziela

 

Synergia logo 3

Kajecik Nr41 mokladka
 


 

Nasi partnerzy

 

 

© Strony internetowe w Joomla - Poznań :: SOLmedia.pl 2013